Hlasování do pátého ročníku bude spuštěno 1. 4. 2024.

 

Správcem údajů je MČ Praha 6. Účelem zpracování je zajistit řádnost hlasování v projektu Nápad pro šestku, zejména unikátnost hlasů. Právním základem je výkon samostatné působnosti městské části (hlava IV zákona o hl. m. Praze), ve smyslu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce.


Příjemcem údajů je zpracovatel hlasování, společnost Behavio Labs s.r.o., DOX+, Poupětova 1339/3, 170 00 Praha 7, IČ: 04253931. Údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k prověření řádnosti hlasování, nejdéle 6 měsíců. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ).